KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

UZAY  Özel Eğitim Kurumları Teknik Lisesi  (‘’Kurum’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’nu gereği kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya ve kişisel verileri işleyen tüzel kişi yükümlülüklerinin yerine getirilmesine önem vermekteyiz.

Bu kapsamda UZAY  Özel Eğitim Kurumları Teknik Lisesi  olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin  engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

  1. İşlenecek Veriler

Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz doktoru tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, UZAY Özel Eğitim Kurumları olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kurumumuzla paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflaştırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir. Kişisel verileriniz;İnternet sitemiz, halkla ilişikler çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, iş başvuruları, kayıt başvuruları, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri; kanunen alınmasının zorunlu olması,bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya daKişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde UZAY Özel Eğitim Kurumları lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3 üncü maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri, UZAY Eğitim Kurumları tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetler ile İşletmemiz tarafından yapılabilecek farklı ticari faaliyetler ve sözleşmelerle ilgili hizmet verebilmek, akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere, ALTINELLER Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

5) Veri İşleme Süresi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca UZAY Özel Eğitim Kurumları olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

7) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte formda belirtilen yöntemlerle “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu’nu” doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

İLETİŞİM: Almet Özel Eğitim Turz.Ymk. Taş.İnş. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Mersis No: 0055046012400018

İletişim Linki: https://www.uzay.k12.tr

Adres: 2000 Evler Mah. Mavi Bulv. No:170 Seyhan ADANA

E-posta: kvkk@uzay.k12.tr

Kep adresi: almet.seyhanaltinelleruzayteknikanadolulisesi@hs03.kep.tr

Telefon: 0322 3282828